Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/joveynir/public_html/index.php on line 5
 سند توسعه

سند توسعه


الله - جمهوري اسلامي ايران

رياست جمهوري

سازمان مديريت و برنامه­ريزي کشور

سازمان مديريت و برنامه­ريزي خراسان رضوي

 

سند توسعه شهرستان جوين
مقدمه

طرح تهيه سند توسعه شهرستانهاي استان خراسان رضوي به منظور تدوين هدفها، راهبردها، راهکارها و اقدامات کليدي و در جهت تحقق اهداف و راهبردهاي سند ملي توسعه استان در اوايل سال 1384 در دستور کار سازمان مديريت و برنامه­ريزي خراسان رضوي قرار گرفت. پس از تدوين محورهاي مطالعاتي و روشهاي انجام کار جلسات متعددي در سطح شهرستاني برگزار و مقدمات تهيه آن فراهم گرديد.

استفاده از اسناد و مدارک و اطلاعات گردآوري شده قبلي، مصاحبه با صاحبنظران و دست­اندرکاران، جمع­آوري اطلاعات در شهرستانها با کمک دستگاههاي اجرايي و صاحب­نظران محلي و بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات و با استفاده از مطالعات مشابه انجام شده در ساير استانها و تجربيات قبلي، از جمله مهمترين روشهاي بکار رفته در تهيه و تدوين گزارش اوليه اسناد توسعه شهرستانها مي­باشد. پيش­نويس اوليه اسناد در کميته­هاي برنامه­ريزي شهرستانها مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن انجام مي­گيرد. پس از اين مرحله به منظور تعادل بخشي و ايجاد هماهنگي­هاي لازم و اعمال نظرات دستگاههاي اجرايي در چند مرحله مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.


از مهمترين اهداف طرح مذکور مي­توان به:

 • عملياتي کردن راهبردهاي سند ملي توسعه استان،
 • شناخت قابليتها و ظرفيتهاي بالقوه، تنگناها و چالشهاي توسعه هر شهرستان
 • تدوين راهبردها و راهکارهاي اساسي توسعه شهرستانها در چارچوب سند ملي توسعه استان و تهيه، تدوين و تصويب سند توسعه شهرستانها در مراجع ذيربط اشاره کرد.
 • در تدوين اين اسناد به چند مبحث زير توجه شده است:
 • از آنجايي که در برخي از امور از جمله مسائل امنيتي به صورت متمرکز و ملي تصميم­گيري مي­شود، لذا صرفاً به برخي از پيشنهادات دستگاههاي ذيربط بسنده شده است.
 • در تدوين مسائل و چالشها، مباحثي نظير بيکاري، فقر، پايين بودن سطح سواد و مهارت، عدم بيمه محصولات کشاورزي و نظاير آن که در همه شهرستانها يکسان بوده و بعضاً به صورت ملي تصميم­گيري مي­گردد، چندان مورد بحث قرار نگرفته است.
 • از آنجايي که اين سند يک سند راهبردي است لذا با حفظ اسناد پشتيبان از ورود به جزئيات در آن پرهيز شده است.

معرفي شهرستان

شهرستان جوين داراي دو بخش (بخش مرکزي و بخش عطاملک)، اشهر (نقاب)،4 دهستان و 114 آبادي است که از اين تعداد آبادي 51 داراي سکنه و 63 خالي از سکنه مي­باشد. مساحت اين شهرستان برابر با 1709 کيلومتر مربع است براساس سرشماري سال 1385 جمعيت اين شهرستان50134 نفر بوده که معادل 9/8 درصد از جمعيت استان خراسان رضوي را تشکيل مي­دهد. از اين تعداد 12483 نفر در مناطق شهري و 37651 نفر در مناطق روستايي شهرستان استقرار داشته­اند. در اين حال سهم جمعيت شهري و روستايي شهرستان از کل جمعيت شهري و روستايي استان به ترتيب حدود3 درصد و 1/2 درصد و نرخ شهرنشيني 9/24 درصد و تراکم جمعيت 3/29 نفر در کيلومتر مربع بوده است. همچنين سهم شاغلين بخش کشاورزي 79/17 درصد، صنعت و معدن و ساختمان 9/7 درصد و خدمات 4 درصد بوده است.

در اين شهرستان تعداد 3 معدن فعال وجود دارد. همچنين تعداد کارگاههاي صنعتي 545 واحد بوده است. هم­اکنون در اين شهرستان يک شهرک صنعتي وجود دارد.

مساحت زمينهاي کشاورزي در اين شهرستان 45000 هکتار، مساحت اراضي زراعي آبي 40000 هکتار، اراضي ديم 5000 هکتار، سطح آبي زير کشت 27500 هکتار، کل مساحت باغات 3300هکتار مي­باشد .


تعدادي از مهمترين شاخصهاي شهرستان


رديف عنوان شاخص واحد ميزان
1 نسبت جمعيت به تعداد تخت موسسات درماني فعال نفر 8/17
2 ضريب پوشش تحصيلي ظاهري ابتدايي
درصد
15/112
3 ضريب پوشش تحصيلي ظاهري راهنمايي درصد 28/108
4 ضريب پوشش تحصيلي ظاهري متوسطه درصد 9/88
5 درصد چاههاي كشاورزي برقي شده بر كل چاههاي كشاورزي درصد 87
6 تراكم راه روستايي طول راه به 100 كيلومتر مساحت 7/12
7 سهم شهرستان از راه آسفالته روستايي درصد 02/4
8 سهم شهرستان از راه فرعي درصد 04/3
9 ضريب نفوذ تلفن ثابت درصد 24%
10 سهم اراضي كشاورزي شهرستان از استان درصد 2/4
11 سهم شهرستان از كل مساحت باغات درصد 46/2
12 سهم شهرستان از كل توليدات باغي درصد 04/1
13 سهم توليدات زراعي شهرستان از استان درصد 61/4
14 سهم شهرستان از جمعيت دامي استان درصد 55/1
15 سهم شهرستان از جمعيت طيور استان درصد 67%
16 سهم شهرستان از ميزان توليد گوشت قرمز استان درصد 86/1
17 سهم شهرستان از توليد گوشت مرغ استان درصد 72/0
18 سهم شهرستان از توليدات معدني استان درصد 0
19 سهم شهرستان از ذخيره معدني استان درصد 0
20 سهم از ارزش افزوده شاغلين كارگاههاي صنعتي درصد 65/4

سند توسعه شهرستان جوين

الف) اصلي­ترين قابليتهاي توسعه

استقرار در شبکه حمل و نقل جاده­اي منطقه­اي و فرامنطقه­اي و ريلي

 • وجود زمينه­هاي فرهنگي و قابليتهاي بالاي گردشگري (بناهاي تاريخي، محوطه­هاي باستاني، ويژگيهاي فرهنگي و مشاهير و مفاخر، جاذبه­هاي اکوتوريسم، گونه­هاي باارزش گياهي و جانوري و ...) و برخورداري از پشتوانه مردمي در فرهنگ وقف و مشارکت در امر اجتماعي و خيريه.
 • موقعيت ژئوپولتيک شهرستان و قرار گرفتن در دهليز امنيتي شرق و شمال شرق کشور.
 • وجود مرکز آموزش عالي (دانشگاه پيام نور و ... ) و نيروهاي متخصص در بخش کشاورزي و صنعت.
 • وجود مزيتهاي نسبي و قابليتهاي کشاورزي، منابع طبيعي و گياهان دارويي با توجه به وجود دشتهاي حاصلخيز
 • سابقه فعاليت و زير ساختهاي بازرگاني به ويژه در محصولات کشاورزي
 • برخورداري شهرستان از ذخاير معدني غني (معدن سنگ آهن، سنگ لاشه و مالون و ...)
 • وجود واحدهاي بزرگ توليدي مانند کشت و صنعت جوين (کارخانه قند جوين، شرکت برکت جوين و ساير شرکتهاي اقماري وابسته) کارخانه جمکو، کارخانه اسيدسيتريک، کارخانه فولاد، کارخانه آرد، شهرک صنعتي جوين، ماشين­سازي ابتکار و ذرت خشک­کني، خوراک دام و طيور، کارخانه توليد فرآورده­هاي لبني و ...
 • وجود امکانات گسترده در زمينه پرورش دام و طيور و توانمندي­هاي بالقوه در زمينه آبزي­پروري.
 • قابليتهاي بالاي استقرار واحدهاي صنعتي از جمله صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و صنايع کوچک
 • قابليت استفاده از انرژي­هاي پاک و تجديدشونده (باد، خورشيد و ...)
 • وجود منابع انساني مستعد و يکپارچگي فرهنگي و قومي و برخوردار از ظرفيتهاي اجرايي

ب- عمده­ترين تنگناها و محدوديتهاي توسعه

 • محدوديتهاي محيطي در برخي مناطق نظير افت سطح، آبهاي زيرزميني، کاهش کيفيت آب کشاورزي، پراکنش فاضلاب بارندگي در فصل زراعي، وقوع خشکسالي­هاي چند سال اخير، سرماي ديررس (بهاره)، وجود دام مازاد بر ظرفيت مراتع.
 • عدم تناسب بين سرمايه­گذاري انجام شده با قابليت شهرستان در امور زيربنايي به ويژه صنايع مادر و پايين بودن سهم شهرستان در صنايع مادر، تخصصي و پيشرفته.
 • ضعف شديد فضاهاي تفريحي و ورزشي
 • تفکرات سنتي حاکم در کشاورزي منطقه
 • کمبود سرمايه کافي مردم براي سرمايه­گذاري در بخشهاي کشاورزي و صنعتي
 • وجود خرده مالکي و بهره­برداري سنتي از منابع آب و خاک
 • کاهش حاصلخيزي خاک زراعي به دليل کشت متراکم، افزايش شوري، قليائيت و فقر مواد آلي
 • عدم استفاده بهينه از منابع محدود آب، عدم مهار و کنترل کافي آبهاي سطحي و روشهاي نامناسب آبياري
 • وابستگي بيش از حد منابع مالي بخشهاي مختلف اقتصادي به درآمدهاي عمومي و اعتبارات دولتي (مثال: شهرداري)
 • عدم وجود تشکلهاي مختلف و مشارکت مردمي در امور اقتصادي محرک توسعه اقتصادي
 • جريان خروج سرمايه و انتقال درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي کشاورزي شهرستان به خارج از منطقه
 • ضعف شديد ساختار اداري و تشکيلاتي و فضاهاي فرهنگي، هنري، بهداشتي، آموزشي، ورزشي و نامناسب بودن ظرفيتهاي موجود.

ج- مسائل اساسي شهرستان

 • ناکافي بودن جاذبه­هاي لازم براي نگهداشت نيروي متخصص و ماهر در شهرستان
 • عدم يکپارچه بودن اراضي و در نتيجه روند کند توسعه مکانيزاسيون کشاورزي
 • عدم تناسب اعتبارات و امکانات موجود با نياز و جمعيت شهرستان
 • افت سطح آبهاي زيرزميني در نتيجه کاهش آبدهي چاههاي کشاورزي
 • بهره­برداري بي­رويه از منابع طبيعي تجديدشونده شهرستان
 • کمبود شديد فضاهاي فرهنگي، تفريحي، ورزشي و سرانه بسيار پايين فضاي سبز شهر نقاب
 • عدم وجود وحدت رويه از منابع طبيعي تجديدشونده شهرستان
 • کافي نبودن صنايع تبديلي و تکميلي و تأسيسات نگهداري محصولات کشاورزي بويژه شير
 • عدم هماهنگي و نبود مديريت بهبود توليد و افزايش کيفيت وبازاريابي محصولات کشاورزي
 • با توجه به اينکه شهر نقاب مرکز شهرستان جوين، شهري طولي مي­باشد و همچنين محور مواصلاتي ترانزيتي شمال- شرق تردد بيش از حد وسايل نقليه سنگين و سبک را در شهر شاهد هستيم که خود منجر به تصادفات زيادي شده است و بايستي هر چه سريعتر نسبت به احداث کمربندي اقدام نمود.
 • وجود معضل تفکر محلاتي مردم، (با توجه به اينکه شهر نقاب از پيوستن 6 روستا به يکديگر تشکيل شده است) که اين امر موجب عدم اختصاص امکانات و اعتبارات بطور مساوي در شهر مي­شود.
 • نبود ساختار اداري و تشکيلاتي مناسب با توجه به تازه تأسيس بودن شهرستان

د- هدفهاي بلندمدت توسعه

 • نيل به توسعه متوازن و تعادل در بهره­مندي موزون مناطق شهري و روستايي از توسعه
 • توليد ثروت، افزايش درآمد، تأمين امنيت غذايي و نيازهاي اساسي، عدالت اجتماعي
 • اشتغال­زايي، تقويت بنيان­هاي اقتصادي روستايي و افزايش برخورداري از امکانات عمومي و بهداشتي
 • توسعه بخش کشاورزي و بهره­برداري بهينه از قابليتها و امکانات موجود.
 • ارتقاء سطح مهارت و آگاهي بهره­برداران کشاورزي و جذب نيروهاي جوان در اين بخش
 • ايجاد منطقه ويژه اقتصادي تجاري با در نظر گرفتن زير ساختمانهاي موجود
 • ارتقاي سرمايه انساني و گسترش آموزشهاي فني و حرفه­اي و تقويت بهره­گيري از سازمانهاي غيردولتي در بخشهاي محوري توسعه شهرستان
 • نوسازي و توسعه بخش کشاورزي
 • ايجاد زمينه مناسب جهت سمت و سوددهي به فعاليتهاي صنعتي و معدني داراي توانمنديهاي ويژه در شهرستان
 • اعتلاي معرفت ديني و ارزشهاي فرهنگي و توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم­سازي و تصميم­گيري.
 • افزايش شاخصهاي سرمايه­گذاري و مشارکت بخش خصوصي در کليه زمينه­هاي فعاليتهاي اقتصادي و ارتقاي شهرستان در اين شاخصها
 • گسترش فعاليتها و خدمات بازرگاني و ترجيحاً در جهت صادرات محصولات کشاورزي و بهبود عملکرد کشاروزي از طريق پيوند توليد با تجارت
 • تقويت و ارتقاء موقعيت صنعتي شهرستان از طريق بسترسازي براي استفاده از تکنولوژيهاي نوين در صنايع
 • توانمندسازي بخش تعاوني و خصوصي براي ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ
 • ارتقاي کيفيت و کميت خدمات، تأسيسات، تجهيزات و زير ساختهاي شهري
 • استقرار ساختار اداري متناسب با وضعيت شهرستان در جهت جوابگويي به نيازها و الزامات اداري با توجه به تازه تأسيس بودن شهرستان
 • بهره­برداري بهينه از منابع پايه توليد در شهرستان
 • جلوگيري از تخريب منابع طبيعي
 • حفاظت و ارتقاء سطح توانمندي­هاي محيطي و انساني در راستاي توسعه پايدار

هـ -راهبردهاي بلندمدت توسعه

 • ارتقاء سطح سلامت جامعه و برخورداري از خدمات مناسب فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي
 • گسترش مشارکت مردم در فرآيند توسعه شهرستان از طريق مشارکت در فعاليتهاي عمراني و توليد، خدماتي و زيست محيطي
 • بهبود و ايجاد شرايط لازم براي سرمايه­گذاري­ها و توسعه بازارهاي مالي با ثبات براي تأمين منابع مالي سرمايه­گذاري در محدود شهرستان
 • رونق فعاليتهاي کشاورزي- صنعتي و معدني با محوريت صنايع تبديلي به عنوان اصلي­ترين قابليت توسعه اقتصادي و موتور محرکه توسعه شهرستان با توجه به قابليتها و تنگناها
 • گسترش و تجهيز مراکز تحقيقاتي، پژوهشي و آزمايشگاهي و آموزشي
 • توجه به مديريت اراضي کشاورزي به منظور بهره­برداري پايه از منابع آب و خاک و جلوگيري از تخريب، قطعه قطعه شدن و تغيير کاربري اراضي، تعيين الگوي کشت و اصلاح الگوي مصرف آب کشاورزي
 • استفاده از شيوه­هاي نوين بهره­برداري کشاورزي و توسعه مهارتهاي حرفه­اي بهره­برداران و توليدکنندگان با اعمال روشهاي نوين مديريت مزرعه
 • ساماندهي صنايع دستي به منظور ارتقاي کيفيت، تقويت و حمايت از صنايع دستي و هنرهاي سنتي به ويژه فرش دستباف
 • همکاي متقابل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي با شهرستان­هاي همجوار
 • گسترش و تغيير شيوه دامداري به دامپروري نوين و توسعه صنعت مرغداري
 • ارتقاء امکانات بهداشتي و درماني به منظور تقويت نقش آن در ارائه خدمات برتر منطقه­اي
 • توسعه خدمات زيربنايي و ساماندهي و ايمن­سازي روستاها
 • حفظ و احياء مراتع و توسعه فعاليتهاي منابع طبيعي و آبخيزداري
 • افزايش و ارتقاء سطح شاخصهاي توسعه انساني و گسترش امکانات فرهنگي، هنري، ورزشي
 • تقويت صنعت گردشگري.

و- سياستهاي اجرايي

 • تأمين آب شرب نقاب و جمع­آوري آبهاي سطحي در محدوده دشت جوين.
 • تهيه و گسترش بانکهاي اطلاعات آماري، مکاني و توصيفي با استفاده از سيستم­هاي اطلاعات جغرافيايي
 • حمايت از به کارگيري تکنولوژيهاي جديد در توليد انرژي توسط نيروگاهها، بادي، خورشيدي و زمين گرمايي به منظور بهينه­سازي مصرف انرژي
 • انجام مطالعات لازم در خصوص شناسايي جامع ظرفيت­هاي شهرستان در بخش صنعت و بويژه معدن
 • توسعه و تجهيز مراکز علمي و پژوهشي و مراکز اداري، دانشگاه، مدارس و نقاط روستايي مشهد به فناوري­هاي اطلاعات
 • ايجاد و گسترش فضاهاي مناسب اداري
 • جلوگيري از توسعه بي­رويه شهر نقاب
 • افزايش سطح زيرکشت و تغيير الگوي کشت به سوي منطقه­اي نمودن توليدات با اولويت دانه­هاي روغني (کنجد، آفتابگردان وکلزا) سبزيجات، صيفي­جات و ... همچنين حمايت از تجهيز و يکپارچه­سازي اراضي
 • گسترش تعاوني­هاي توليد و سهامي زراعي با اولويت به کارگيري نيروهاي متخصص بومي و دانش­آموختگان
 • سرمايه­گذاري بخش خصوصي در بحث ميراث فرهنگي و گردشگري
 • توسعه و گسترش پرورش آبزيان با هدف بالا بردن سطح مصرف سرانه ماهي
 • توسعه فعاليتهاي اصلاح نژاد، توسعه صنعت گاوداري
 • تفکيک آب شرب از ساير مصارف آب شهري
 • گسترش بيمه محصولات کشاورزي با توجه به آسيب پذير بودن شهرستان از خشکسالي، سرمازدگي، بارندگي­هاي خارج از فصل و ...
 • فراهم سازي زمينه تحقق دولت الکترونيک و دسترسي تمام مناطق شهرستان به زيربناهاي ارتباطي و IT
 • تسريع در تکميل نظام مديريت روستايي شهرستان از طريق تشکيل دهيارها.
 • حمايت از راه­اندازي مجامع تحقيقاتي نظير پژوهشکده انگور، هندوانه، چغندرقند و احداث ايستگاه تحقيقاتي باغباني و غذايي.
 • ايجاد بستر مناسب جهت سرمايه­گذاري در بخش معدن صنعت شهرستان بويژه صنايع تبديلي کشاورزي.
 • تقويت منابع مالي شهرداري در اجراي برنامه­هاي توسعه شهري و تأسيسات عمومي
 • ساماندهي و بهسازي سکونتگاههاي روستاي و شناسايي مناطق آسيب پذير
 • جذب مناسب خيرين و واقفين در راستاي تأمين فضاهاي آموزشي و تربيتي مناطق محروم شهرستان.
 • توسعه شبکه راههاي ارتباطي شهرستان.
 • توسعه کشت گلخانه­اي.
 • حفاظت و حراست از عرصه­هاي منابع طبيعي از طريق تشکيل تعاوني­هاي مرتعداري، عمليات مميزي، مراتع و آموزش بهره­برداران و برقراري تعادل دام و مرتع.
 • انجام مطالعات شناسايي و پيشگيري تهديدات و ناهنجاري اجتماعي.
 • مديريت زيست محيطي در جهت کاهش آلودگي و گسترش مبارزه بيولوژيکي باهدف دفع آفات گياهي.
 • ايجاد تشکل­هاي فرهنگي، ورزشي، مذهبي، اقتصادي در جهت مشارکت مردم براي رفع محروميت اجتماعي.
 • استفاده از هرزآب فصلي رودخانه کالشور در جهت احياء مناطق کويري و بياباني با کشت گونه­هاي مقاوم به شوري و اجراي عمليات احياء و اصلاحي عرصه­هاي بياباني و گسترش تهيه و اجراي طرحهاي مرتعداري و مديريت منابع جنگلي
 • ايجاد مجتمع­هاي دامداري و توسعه مراکز مرغ مادر، ا جداد، مادر تخمگذار، راه­اندازي واحدهاي جديد پرورش طيور (شتر مرغ، بوقلمون، بلدرچين...)
 • مصرف بهينه و کاهش آلودگي محيط زيست از طريق گازرساني به روستاها و مراکز جمعيتي واجد شرايط، گازي نمودن کوره­هاي آجرپزي و ...
 • انجام مطالعات لازم به منظور تأمين آب از حوزه­هاي آبريز مجاور و بارآوري ابرها

ز) اقدامات کليدي و اولويت­دار:

 1. ايجاد مرکز آموزش تخصصي يا دانشکد? کشاورزي و فني و حرفه­اي با قابليت تربيت نيروي تخصصي براي بخش کشاورزي و صنايع تبديلي منطقه و همچنين ايجاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد جوين.
 2. افزايش سهميه بليط قطار شهرستان و ايجاد نمايندگي فروش بليط قطار در شهر نقاب.
 3. عريض نمودن محور جاده­اي حکم­آباد به مرکز شهرستان با توجه به ترافيک بالاي وسايل نقليه سنگين، تراکتورها و تيلر­ها بخصوص در فصل برداشت چغندرقند و هندوانه.
 4. استقرار مناسب ادارات دولتي و دستگاههاي اجرايي در شهرستان در جهت برآورده شدن نيازهاي خدماتي و استفاده کافي مردم از خدمات ارزنده دولت با توجه به تازه تأسيس بودن شهرستان جوين.
 5. تقويت منابع مالي شهرداري در ا جراي طرحهاي بهسازي محيطهاي شهري.
 6. افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي (اتوبوس، تاکسي وَِن و ...) با توجه به اينکه در حال حاضر مرکز شهرستان از اين موضوع بي­بهره است.
 7. ايجاد پايانه باربري با توجه به حجم بالاي ترانزيت (اين امر با مشارکت بخش خصوصي و درآمدزا مي­باشد).
 8. احداث پايانه مسافربري درون و برون شهري با هدف ساماندهي ميني­بوسها و مسافرکش­هاي شخصي که در حال حاضر وضعيت نابساماني در مرکز شهر ايجاد کرده است.
 9. احداث مجتمع فرهنگي- ورزشي در شهر نقاب.
 10. احداث مسافرخانه، هتل يا سوئيت در شهر نقاب.
 11. انجام مطالعات شناسايي و اکتشافات معدني در سطح شهرستان و عمليات ژئوفيزيک هوايي پتانسيل­يابي مواد معدني استراتژيک.
 12. تسريع در تهيه طرح جامع و تفصيلي شهري.
 13. تهيه و اجراي طرحهاي هادي و ساماندهي فضايي سکونتگاههاي در معرض خطر.
 14. مطالعه و اجراي طرح آمايش سرزمين در شهرستان.
 15. ايجاد واحدهاي صنعتي عمده از قبيل مجتمع­هاي وابسته به فولاد، ذوب آهن، ريخته­گري و تراکتورسازي.
 16. تکميل پروژه­هاي عمده و مهم در حال احداث منطقه: سيمان جوين، اسيد سيتريک و ...
 17. احداث ايستگاه تحقيقات کشاورزي در زمينه­هاي زيره، زعفران، گياهان دارويي، پرورش گل و گياهان شور پسند.
 18. انجام مطالعات آب شهرستان و تدوين بانک اطلاعاتي جامع آب، قنوات و انسداد چاههاي غيرمجاز و جلوگيري از ريزش و خطر قناتهاي قديمي که در شهر موجود مي­باشد.
 19. احداث صنايع تبديلي و تکميلي در بخش کشاورزي.
 20. احداث کنار گذر شهر نقاب.
 21. بهسازي و ارتقاء راههاي مواصلاتي شهرستان.
 22. احداث مصلاي جوين.
 23. ايجاد دفتر نمايندگي خبرگذاري جمهوري اسلامي ايران.
 24. تجهيز بيمارستان نقاب به وسايل و تجهيزات پزشکي مدرن و ايجاد کلينيک­هاي تخصصي در آن.
 25. افزايش اورژانس­هاي بين راهي.
 26. احداث انبارهاي ذخيره­سازي غلات (سيلو) و محصولات کشاورزي.
 27. گازرساني به مناطق جمعيتي شهرستان (روستاها و کارگاهها و کوره­هاي آجرپزي)
 28. تکميل شبکه­هاي آبياري سدهاي موجود در منطقه.
 29. احداث پاسگاههاي انتظامي، کلانتريها و واحدهاي راهنمايي و رانندگي موردنياز.
 30. تأسيس شعبه بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات و ساير بانکها.
 31. ايجاد اردوگاهها دانشجويي و دانش­آموزي در سطح شهرستان.
 32. احداث و آسفالت و بهسازي راههاي روستايي.
 33. اجراي طرحهاي تسطيح و يکپارچه­سازي اراضي کشاورزي.
 34. مرمت و بازسازي بناها، تغيير کاربري مجموعه­ها و بناهاي تاريخي و فرهنگي.
 35. اجراي مديريت پسماند و احداث کارخانه کمپوست.
 36. تهيه و اجراي طرحهاي مديريت مناطق بياباني (کنترل کانونهاي بحراني فرسايش بادي)
 37. ايجاد مجتمعهاي تفريحي، توريستي و خدماتي و رفاهي و پذيرايي در مناطق مستعد شهرستان.
 38. اجراي طرح ساماندهي مشاغل مزاحم شهري.
 
 • آخرین بروزرسانی : يكشنبه 17 مهر 1390
Valid CSS!  Valid XHTML 1.0 Transitional